اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جمشید ممتاز

استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

djmomtazgmail.com

سردبیر

محمدرضا ضیایی بیگدلی

استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

reza.zb.ziaigmail.com

مدیر علمی و اجرایی

پوریا عسکری

دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

pouria.askarygmail.com

اعضای هیات تحریریه

عبدالرحمن عالم

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

aalemut.ac.ir

ستار عزیزی

دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا

sataraziziymail.com

ابراهیم بیگ زاده

استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawhotmail.com

هدایت الله فلسفی

استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

ffarhang2000yahoo.com

منصور جباری قره باغ

استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

mansorjabbarigmail.com

نسرین مصفا

استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

nasrin.mosaffagmail.com

عباس مصلی نژاد

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

mossalanejadut.ac.ir

امیرحسین رنجبریان

دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه تهران

ranjbariangmail.com

حسین سلیمی

استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

salimiatu.ac.ir

سید جمال سیفی

دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

sjseifidpimail.net

حسین شریفی طرازکوهی

استاد دانشگاه جامع امام حسین

hsharifityahoo.com

فریده شایگان

دانشیار حقوق بین الملل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

farideh.shaygangmail.com